ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน(TOR) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มล้านนา 2 กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสาม.....   13 มี.ค 2561 914 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มล้านนา 2 กิจกรร.....   13 มี.ค 2561 255 ครั้ง icon
ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุ.....   31 ก.ค. 2560 242 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมหลัก พัฒนา.....   31 ก.ค. 2560 339 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(1)โครงการการพัฒนาและสนับสนุนก.....   31 ก.ค. 2560 164 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคา โดยการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding0) (2) โครงการการพัฒนาและสนับสนุนก.....   31 ก.ค. 2560 168 ครั้ง
ประกาศจังหวัดแพร่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และ.....   13 ก.ค. 2560 168 ครั้ง
ประกาศจังหวัดแพร่ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเ.....   4 ก.ค. 2560 172 ครั้ง
เอกสารประกวดราคา   15 พ.ค. 2560 172 ครั้ง